54e87d7369cc2

TỔNG ĐÀI: (04) 32004689
Hotline: 0944123258

MIỀN BẮC

1 – Kings’ Island Golf Resort

(Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa 11:00

Ngày thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại

  • Thứ 2 = 1,250
  • Thứ 4 & 6 = 1,550
  • Thứ 3 & 5, trước 10h30 = 1,250
  • Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 = 1,750
  • Ngày thường, sau 15h00 = 1,550
  • Cuối tuần, sau 15h00 = 1,650
  • Cuối tuần, 10h30 – 12h30 = 1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >

 

 

 

 

Kings’ Island Golf Resort

(Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo
dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa
11:00

Ngày
thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối
tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại ->

Thứ 2 = 1,250

Thứ 4 & 6 = 1,550

Thứ 3 & 5, trước
10h30 = 1,250

Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 =
1,750

Ngày thường, sau 15h00 =
1,550

Cuối tuần, sau 15h00 =
1,650

Cuối tuần, 10h30 – 12h30 =
1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >

 

 

 

 

Kings’ Island Golf Resort

(Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo
dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa
11:00

Ngày
thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối
tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại ->

Thứ 2 = 1,250

Thứ 4 & 6 = 1,550

Thứ 3 & 5, trước
10h30 = 1,250

Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 =
1,750

Ngày thường, sau 15h00 =
1,550

Cuối tuần, sau 15h00 =
1,650

Cuối tuần, 10h30 – 12h30 =
1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >

 

 

 

 

Kings’ Island Golf Resort

(Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo
dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa
11:00

Ngày
thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối
tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại ->

Thứ 2 = 1,250

Thứ 4 & 6 = 1,550

Thứ 3 & 5, trước
10h30 = 1,250

Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 =
1,750

Ngày thường, sau 15h00 =
1,550

Cuối tuần, sau 15h00 =
1,650

Cuối tuần, 10h30 – 12h30 =
1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >

 

 

 

 

Kings’ Island Golf Resort

(Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo
dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa
11:00

Ngày
thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối
tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại ->

Thứ 2 = 1,250

Thứ 4 & 6 = 1,550

Thứ 3 & 5, trước
10h30 = 1,250

Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 =
1,750

Ngày thường, sau 15h00 =
1,550

Cuối tuần, sau 15h00 =
1,650

Cuối tuần, 10h30 – 12h30 =
1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >

 

 

 

 

Kings’ Island Golf Resort

(Đồng
Mô, Sơn Tây, Hà Nội) – 45km từ Hà Nội

Thông tin sân

Đánh đèn

Giá công bố

Giá Golfasian

Voucher

Bảo
dưỡng

Sáng thứ Hai, mở cửa
11:00

Ngày
thường = 2,000

1,000

1,000

Buggy

= 800

Cuối
tuần = 3,000

2,000

2,000

BOOK ngay

Khuyến mại ->

Thứ 2 = 1,250

Thứ 4 & 6 = 1,550

Thứ 3 & 5, trước
10h30 = 1,250

Thứ 3 & 5, 10h30 – 15h00 =
1,750

Ngày thường, sau 15h00 =
1,550

Cuối tuần, sau 15h00 =
1,650

Cuối tuần, 10h30 – 12h30 =
1,950

 

 

 

 

 

 

BOOK >