Phuket, Thái Lan hiện đã mở cửa cho khách du lịch đã tiêm phòng